Укладанне і каментар Аксаны Данільчык і Віктара Жыбуля

Асобныя аўтаркі пісалі пад псеўданімамі: Хмарка, Эстэр Зялёнка, Зося Думка, Зося Палын, Работніца Клімава, Раса, Вера Былінка, Сястра, Сястра Тарэса, Тацянка. Не ўсе псеўданімы расшыфраваныя. Літаратуразнаўцаў чакае багата працы. ~Наста Грышчук, Звязда

Але вершы з анталогіі мы можам чытаць не толькі так, як звычайна чытаюць паэзію. У іх мы знойдзем сведчанні пра істотныя зрухі ў сацыяльным жыцці 20-30-х гадоў, што тычыліся лёсу жанчын. Менавіта ў гэты час многія з іх змаглі атрымаць доступ да адукацыі. Паэзія ў дадзеным выпадку — гэта не толькі мастацтва, але і адзін з першых спосабаў асэнсаваць сябе і расказаць пра сябе, сцвердзіць сваю прысутнасць у свеце, які зрабіўся даступным для жанчын. ~Ганна Янкута, budzma.by

“І не дбай аб ціхім шчасці…”

Канстанцыя Буйло
Не кукуй, зязюля!
* * * Сэрца, сэрца, ты, можа, заснула?..
Адчай
Мяцеліца
Ці то прыснілася мне?
* * * Таму мне сумна жыць на свеце
Вербы
Восень

Антаніна Шунэйка
Вясна на заводзе

Хмарка
Зоркі
Каб магла
Восень
Старая хатка
Зімовы лес
На могілках
Ты ўзбудзіў
* * * Калі пад нядоляй, пад гора цяжарам…
Каб я мела…
Сакавіку

Ганна Брэская
Сава
Зімовае
З каўказскіх напеваў
* * * Не — восень на мяне не веяла журбой
* * * Зялёны свет
Над вазёрамі
Настурцыі
* * * Шчасце горн
Чырвоны мак
Ліпнёвае
Хочацца жыць

Аўдакея Бык
Лютаўская рэвалюцыя
Прывітанне
Першае Мая
Верш, ахвяраваны Янку Купалу ў дзень юбілею дваццацёхгадовай
яго працы

Акіліна Мялешкіна
Думкі
Вясна

Наля Маркава
* * * Сінь васільковая…
* * * Сіні зялёнай вясны…
Ціха
Адна
Аб кучаравай Беларусі
Усё новыя, новыя дні…
* * * Восенню мігаюць
* * * Ружавеюць маладосці
У сэрцы аганькі
* * * Сціхае дождж…
Знікае снег

Іда Чырвань
Маладняку
Жытнёвы прастор
Закахалася…

Наталля Вішнеўская
Да Дня жанчыны
Ціха навокала
Помню
Ноч
Завіхрылі
* * * Варажыла сэрца, варажыла ў ростань…
* * * Плакала дзяўчына…
* * * Цешацца мяцелі рогатам і свістам…
* * * у прасторах снежна-белых…
Ты сказаў

Алеся Новік
* * * Зажаўцела жытцо маладое…

Яўгенія Пфляўмбаўм
Я маладая…
З лістоў да брата
Гімн
Вецер у стэпу такі малады
Легенда
Сон у стэпу
Песня радзіме
Радасць
Паэту
Башкірка-дзяўчынка
Мелодыя
Гейша
Сон
Джан-хот
Турксіб

Ганна Арахоўская (Базыленка)
Я радзілася пастушкаю убогай
Вясна
У поўнач
* * * Шырокі шлях перада мною…

Ядвіга Бяганская
* * * Восень, забыцце і ціша…
Ноч
* * * Бягуць гады, бягуць…
* * * З ветрам не сварацца дрэвы…
* * * Зноў у ядвабным павуцінні…
* * * Ой, гады праляцяць…
Бяссонніца
* * * За акном зажурылася восень
* * * Не дары мяне, восень, слязамі
* * * Ў белых далях халодная ціш

Яніна Германовіч
Надзеі

Арына Глінская
Беларусі
На вуліцы
На Няве

Зінаіда Бандарына
Над возерам
Навучы
Апошняя вясна (да карціны Клодта пад такой жа назвай)
Звоны
* * * У сіне-зялёным прадонні…
Першы май
* * * Завіліся словы…
Маё credo
Да новых перамог
На заводзе
Адышоўшым
Бліскавіцы (з жыцця сялян з Гарадзеншчыны на Сібіры)
Жанаддзелу Беларусі
Адцвітанне
Залатыя верацёны (Ля ракі Масквы)

Ганна Сапрыка
Сяўба
На праполцы
Уборачная

Эдзі Агняцвет
Вецер
Песні зімовыя
Першы ўспамін
Таполя
Мараку
Каўказ
На чаўне
Бура на моры
Каўказскай ноччу
Вінаграднік

Лідзія Кармалітава
Зімовыя забавы

К. Драбышэўская
Давай дарогу бабе вольнай

Марыя Міцкевіч
Якубу Коласу

Рагнеда Беразінская
Люблю
* * * Шэпчуць, гамоняць паціху таполі…
Ой, сагнуўся
У дарозе

Эстэр Зялёнка
За жизнь
Камсамолка
С работы
Зося Думка
Васеннія думы

Зося Палын
* * * Ой, да ты, каліна…
* * * Не прыйдзем мы…
* * * Бывайце здаровы…

Валянціна Жураўлёва
Камсамолія
Трэці паверх
Мабілізуйцеся, кабеты, да перавыбараў саветаў
Рабкор — ударнік, ударнік — рабкор

Работніца Клімава
За вучобу

Л. Путырская
* * * Я дзяўчынка удалая…
Дзецям радасць
Сонца-лекар
Жніво. Частушкі

Зіна Кагановіч
Завод
Томас Оўэн (Урыўкі)
Песня і торф

Ірына Каганоўская
Ударныя брыгады ў дзіцячым садзе
Кіскі і кніжкі

Высоцкая
Цягнік

Зоя Фярко
Сямнаццаты акцябр

Саша Янкова
Калгасныя частушкі
Рэлігія — дурман
Калгасныя прыпеўкі
І поўніць сэрца радасць
Вясна

Вольга Сахарава
Беларускай грамадзе ў Латвіі
Змагару-адраджэнцу
Яму і Бацькаўшчыне
На абарону моладзі
На дзень хаўтур вучаніцы гімназіі Іраіды Зэйгліш, якая атруцілася
К 5-гадоваму юбілею Дзвінскай беларускай гімназіі
Кліч
Покліч да працы

Алена Цапрынская
Працавітая дзяўчына
* * * Барануючы брыдзе…
Што ёсць, а чаго няма
Бура ноччу
* * * Эх, вазьму нядолю
* * * Што твой лёт, арол магучы!
Кахаю Беларусь
Праўда аб Беларусі
* * * Ой, нядолечку…
Задума

Зоська Верас
Прыйдзі да нас, Хрысце…
Чары
На імяніны майму сыночку Тоню
Ліст
Шкада
Псальм
Чароўны край
Сонейка грэе!
* * * Сонца свеціць…
Першы снег
Шчыглова вяселле. З народнага

Паўліна Мядзёлка
Песня змагання
У выгнанні
Сялянская доля. Паэма

Ганна Душэўская
Ноч

Марыя Голуб-Бучынская
Родная мова
Гдзе згода ў сям’і
Што я люблю
Госці сінічкі

Вера Мурашка (Маслоўская)
Малітва
Зорка
Ідзі
За кратай
Птушка
Май
Вятрам
Вясна
Калі узгляну
Славянам
Пасвячаю роднай газетцы “Змаганне”
Даволі ўжо

Вера Вайцюлевіч
Яну Райнісу

Наталля Арсеннева
* * * Я ішла… Нада мной разгараўся вузор…
Летуценні
Ночы і думкі
Красавік
Памяці Ядвігіна Ш.
Паралель
* * * Часта ўвечары так напрадвесні…
Першы снег
Запалілі каштаны
Зоры
Часіны творчасці
Маладым паэтам
Жоўтая восень
Лебядзіная песня
* * * Не ў царкоўцы малітвай, свянчонай вадой…
Вугорскія скрыпкі
* * * Толькі ўвечар жыву я душою узлётнай…

Галена Іванова
Мяцельная ноч
Дзе?

Валянціна Казлоўская
Зорка
Ночка
Зіма
Я. Купале (Юбілейнае прывітанне)
Разведчыку
Дай руку, брат
Заўсёды гатова!
Ластаўчына песня
Над труною

Надзея Мікалаева
Ноч
Восень ідзе
Вясне
Прытуліся
* * * Вам, што наш розум ўзгадавалі…

Ларыса Геніюш
Млын
Над празорай крыніцай
На струнах Вэлтавы
Беларуска
Захад
Вячэрняя містэрыя
Ноч
Танцуе дождж
О, краіна

Ганна Новік
Песнярам
Не таму
Ткала восень
Жаўцее лес
Снег
У дарозе
Ці гэта пух?
Дзяўчыне
Мае жаданні
Жаноцкая доля

Раса
Зімой у лесе
Прадвесне
* * * Зямлю абкружым шчасця чарам…
За Беларусь
Гімн

Ніна Тарас
* * * І расцвітала па вёсках і сёлах…
Ночкаю зоры…
Пры кудзелі
На Новы год
На бруку
* * * Хоць, адарваўшыся, песня з грудзей…
Ой у полі, ой у полі… (Урывак)
* * * Лёгка ўздыхнулі ў полі вятры…
* * * Хоць позна ўжо, і ветрам гнаныя…
* * * Шумелі, шумелі бярозы у гаю…
Асенні вечар
У вагоне
Дождж

Г. Акушчанка
Досыць

Мар’я Парашкевічанка
Малітва
Наша Бацькаўшчына
Сон-няволя

В. Прытулковая
Голас сіраты з прытулка

Надзея Максімчык
Адна


Валянціна Эпле-Палубейка

Да моладзі
Я веру

Аўгеня Каршунянка
Ночы

Вера Былінка
На родны палетак! (У 1-я ўгодкі “Шляху Моладзі”)
* * * Усю ночку зімову не спала б, здаецца…
Восень

Сястра
Да працы!

Сястра Тарэса
* * * Чаму гэтак цяжка чалавеку жыць?..

Е. Раманейка
Лістападаўскае

Зіна Кенчанка
Вясной
* * * Шляхам простым, гэй, наперад!..

Тацянка
Думы ў полі

“Бліскавіцы” як спроба сінхранічнага прачытання

Каментары


Водгукі


 

Побач на паліцы:

 • ГАЛІЯФЫ

  Выдавецтва. Кнігарня

 • Пункт самавывазу, кнігарня:
  Крама "Галіяфы"
  Мінск, вул. Няміга, 3,
  цокальны паверх, пав. 47.
  Штодзённа з 11:00 да 20:00

 • e-mail: halijafy@halijafy.by
  +37529-1700781 (Velcom)

© ПВУП "Галіяфы", 2016.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 190883852, выдадзена Мінcкiм гарадскiм выканаўчым камiтэтам 25.10.2007. УНП 190883852.
Юрыдычны адрас: г. Мінск, Партызанскі пр-т, д. 77А, каб. 20.
Звесткі ўнесены ў Гандлёвы рэестр Рэспублікі Беларусь 18.01.2016 за №301645.
Запіс № 3/367 ад 09.01.2014 у Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюднікаў друкаваных выданняў Рэспублікі Беларусь у якасці распаўсюдніка друкавных выданняў .
Рэжым працы: з 11:00 да 20:00 штодзённа.
Аплата пры атрыманні заказа наяўнымі або карткай.